سارا

***به نام خدا***


معلم عصبی دفتر رو روی میز کوبید و داد زد: سارا ... دخترک خودش رو جمع و جور کرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت : بله خانوم؟
معلم که از عصبانیت شقیقه هاش می زد، تو چشمای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد:
چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن ؟ هـــا؟! فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت کنم!
دخترک چونه ی لرزونش رو جمع کرد... بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت:
خانوم... مادرم مریضه... اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق می دن...
اونوقت می شه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون نیاد... اونوقت می شه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تا صبح گریه نکنه... اونوقت... اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم و توش بنویسم... اونوقت قول می دم مشقامو ...
معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخوند و گفت بشین سارا ...
و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد . . .

/ 2 نظر / 11 بازدید
مهسا

همه می گذرند و می گویند چقدر عجیب عاشق شدی .. و من بی توجه به گفته ها .. ولی کم کم تیک تاک ثانیه های انتظار به من فهماند که هرگز نمی ایی .. نمی خواهم باور کنم که حالا میان لحظات خاموش اشک همه می گذرند و می گویند چقدر ساده فراموش شدی ! ................... سلام عزیزم وبلاگ خوشگلی داری....خوشحال میشم به منم سر بزنی

مهسا

همه می گذرند و می گویند چقدر عجیب عاشق شدی .. و من بی توجه به گفته ها .. ولی کم کم تیک تاک ثانیه های انتظار به من فهماند که هرگز نمی ایی .. نمی خواهم باور کنم که حالا میان لحظات خاموش اشک همه می گذرند و می گویند چقدر ساده فراموش شدی ! ................... سلام عزیزم وبلاگ خوشگلی داری....خوشحال میشم به منم سر بزنی